Επικοινωνία

Σκουφά 3, Γερμασόγεια,

4044, Λεμεσός

+357 25 828284

+357 99 990077

+357 25 828286

info@oak.org.cy

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) δημιούργησε και αδειοδοδότησε το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) με αριθμό έγκρισης άδειας λειτουργίας 2.12.52.4.2.4.

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου ΟΑΚ  επενεργεί ως ο Φορέας, για την εφαρμογή και την προώθηση των διαδικασιών λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) των συμβεβλημένων Παραγωγών του.

Ο ΟΑΚ, μέσω του Φορέα αυτού, δημιούργησε και διατηρεί Κατάλογο με όλους τους συμβεβλημένους και συμμετέχοντες Παραγωγούς ΑΕΚΚ του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης. Όλοι οι Παραγωγοί ΑΕΚΚ, αφού συμβληθούν με τον ΟΑΚ, εγγράφονται στον Κατάλογο αυτό, για τη συμμετοχή τους στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ, με σκοπό, αφενός την εκπλήρωση, εκ μέρους τους, όλων των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την σχετική Νομοθεσία και αφετέρου τον έλεγχο και καθοδήγηση από το Συλλογικό Σύστημα για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές.

Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) ενεγράφη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, στις 11/12/2009, με σημαντικότερο σκοπό να οργανώσει και να διεξάγει στοχευόμενες δραστηριότητες για την καλυτέρευση της ποιότητας του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και την εφαρμογή και προώθηση των διαδικασιών λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Το όραμα του ΟΑΚ είναι μία Κύπρος στην οποία η οικοδομική βιομηχανία να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους της με αειφόρους και οικολογικούς τρόπους, με στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος.

Αποστολή του ΟΑΚ είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της οικοδομικής βιομηχανίας στην αειφόρο / οικολογική κυκλική οικονομία, μέσω της επανεξέτασης του τρόπου που σχεδιάζονται, εκτελούνται και χρησιμοποιούνται τα δομικά έργα, και του επαναπροσδιορισμού των πόρων που είναι δυνατό να εξοικονομηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν στα έργα αυτά.

Η διοικητική ομάδα του Οργανισμού αποτελείται από έμπειρους εργολήπτες,  οι οποίοι για χρόνια ανήκαν ή ανήκουν στην ηγετική πυραμίδα του εργοληπτικού κόσμου της Κύπρου. Η ομάδα αυτή πλαισιώνεται από τεχνοκράτες Συμβούλους και Συνεργάτες, καθώς και από εξειδικευμένο τεχνικό Προσωπικό με μηχανική και περιβαλλοντική μόρφωση.

Αμέσως με την δημιουργία του Συλλογικού Συστήματος, ο ΟΑΚ απευθύνθηκε, κυρίως, σε όλους τους εργολήπτες οικοδομικών και τεχνικών έργων αλλά και σε άλλες μικρότερες ομάδες παραγωγών ή διαχειριστών ΑΕΚΚ, καλώντας τους να συμμετάσχουν στο Σύστημα, προσφέροντας τους προνομιακά, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

  • Εξασφάλιση των νομικών και των συμβατικών τους υποχρεώσεων με την παροχή των απαραίτητων δικαιολογητικών (πιστοποιητικό και άδεια συμμετοχής στο Συλλογικό Σύστημα)
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία για κάθε τους έργο.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία και την χρήση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης ΑΕΚΚ, που οδηγούν στην μείωση των λειτουργικών τους εξόδων και αύξηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών τους ωφελημάτων.
  • Καθοδήγηση για την χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Χρήση του σήματος ανακύκλωσης του Οργανισμού.   
  • Πρόσβαση σε κώδικα καλής πρακτικής για την πρόληψη και διαχείριση των ΑΕΚΚ.  
  • Επιμόρφωση με εκπαιδευτικά σεμινάρια / εργαστήρια και συνεχή ενημέρωση για την διαχείριση των ΑΕΚΚ σύμφωνα με το αειφόρο μοντέλο, βοηθώντας τους με την γνώση να αυξήσουν  τα οικονομικά και περιβαλλοντικά τους οφέλη.
  • Ο ΟΑΚ, ως ο πρώτος συλλογικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα ΑΕΚΚ, ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την ομαλότερη και εύρυθμη εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας